ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยู่กึ่งกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยู่กึ่งกลาง*, -อยู่กึ่งกลาง-

อยู่กึ่งกลาง ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
medianมัธยฐาน, ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
east-northeast (n.) ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อคือ ENE)
east-southeast (n.) ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
off-centre (idm.) ไม่อยู่กึ่งกลาง See also: ไม่ตรงเป้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยู่กึ่งกลาง
Back to top