ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้ามขายเหล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้ามขายเหล้า*, -ห้ามขายเหล้า-

ห้ามขายเหล้า ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go dry (phrv.) ห้ามขายเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้ามขายเหล้า
Back to top