ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หุ้น ฯลฯ)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หุ้น ฯลฯ)*, -หุ้น ฯลฯ)-

หุ้น ฯลฯ) ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
slump (vi.) ตกฮวบ (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ) See also: ตกต่ำ, ซบเซา (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ) Syn. drop, fall Ops. rise, soar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หุ้น ฯลฯ)
Back to top