ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หาไม่แล้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หาไม่แล้ว*, -หาไม่แล้ว-

หาไม่แล้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
otherwise(อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หาไม่แล้ว
Back to top