ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หายกังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หายกังวล*, -หายกังวล-

หายกังวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
relax(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง, See also: relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หายกังวล
Back to top