ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลีกเลี่ยงไม่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลีกเลี่ยงไม่ได้*, -หลีกเลี่ยงไม่ได้-

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
inevitable(อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้,แน่นอน,จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น,สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้., See also: inevitability,inevitableness n. inevitably adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inevitable accidentอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inescapability (n.) ความหลีกเลี่ยงไม่ได้ See also: ้การไม่มีทางเลือก Syn. certainty, irrevocability
inevitability (n.) ความหลีกเลี่ยงไม่ได้ See also: ้การไม่มีทางเลือก Syn. certainty, inescapability, irrevocability
inevitable (adj.) ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ Syn. unavoidable, inescapable, certain Ops. optional, unrequired
inevitably (adv.) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ See also: อย่างหลบไม่พ้น, อย่างหนีไม่รอด Syn. certainly, surely, unavoidably
irrevocability (n.) ความหลีกเลี่ยงไม่ได้ See also: ้การไม่มีทางเลือก Syn. certainty, inescapability
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If something really happens, I won't be helped responsible for itถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ฉันต้องรับผิดชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลีกเลี่ยงไม่ได้
Back to top