ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลักฐานพิสูจน์ความจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลักฐานพิสูจน์ความจริง*, -หลักฐานพิสูจน์ความจริง-

หลักฐานพิสูจน์ความจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลักฐานพิสูจน์ความจริง
Back to top