ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลงตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลงตน*, -หลงตน-

หลงตน ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
narcissismความหลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcissistic-หลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narcissismความหลงตนเอง [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลงตน
Back to top