ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนึ่งในล้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนึ่งในล้าน*, -หนึ่งในล้าน-

หนึ่งในล้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
micron(ไม'ครอน) n. ความยาวที่เท่ากับหนึ่งในล้านส่วนของหนึ่งเมตร pl. microns,micra
millionth(มิล'เลียนธฺ) adj.,n. ที่ล้าน,หนึ่งในล้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
micron(n) หนึ่งในล้านของเมตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
micron (n.) ความยาวขนาดหนึ่งในล้านส่วนของหนึ่งเมตร See also: หน่วยไมครอน, ไมโครมิเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนึ่งในล้าน
Back to top