ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนึ่งในร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนึ่งในร้อย*, -หนึ่งในร้อย-

หนึ่งในร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
centavon. หนึ่งในร้อยส่วนของหน่วยเงินตราในประเทศลาตินของอเมริกา
centi-Pref. หนึ่งในร้อย,ร้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
centavo (n.) เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินหลักในประเทศที่พูดภาษาสเปนและโปรตุเกส
centime (n.) หน่วยเงินที่มีจำนวนหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินพื้นฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนึ่งในร้อย
Back to top