ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนึ่งในพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนึ่งในพัน*, -หนึ่งในพัน-

หนึ่งในพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
femtosecondเฟมโตวินาทีเท่ากับ หนึ่งในพันล้านล้านของวินาที (10 -15) ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของหน่วยประมวลผลการถ่ายโอนข้อมูล การดึงข้อมูลจากหน่วยความจำสำรอง (auxiliary memory) สู่หน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้น
millesimal(มิเลส'ซะเมิล) adj. หนึ่งในพัน n. ที่พัน, See also: millesimally,adv.
millisecond(มิล'ลิเซคเคินดฺ) n. หนึ่งในพันของหนึ่งวินาที;msec
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
millisecond (n.) หนึ่งในพันของหนึ่งวินาที (คำย่อคือ ms)
thousandth (n.) หนึ่งในพันส่วน
milliampere (n.) หนึ่งในพันส่วนของหนึ่งแอมแปร์ (คำย่อคือ mA)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนึ่งในพัน
Back to top