ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนังสือเพลงสวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนังสือเพลงสวด*, -หนังสือเพลงสวด-

หนังสือเพลงสวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
psalmbook(ซาล์ม'บุค) n. หนังสือเพลงสวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
psalmbook (n.) หนังสือเพลงสวด
psalmody (n.) หนังสือเพลงสวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนังสือเพลงสวด
Back to top