ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่ายไปมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่ายไปมา*, -ส่ายไปมา-

ส่ายไปมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
hover(vi) รวมกันอยู่,บินโฉบ,บินร่อน,ลอย,ส่ายไปมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wobble about (phrv.) ส่ายไปมา See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ
wobble around (phrv.) ส่ายไปมา See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ
flap about (phrv.) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง Syn. flap around
flap around (phrv.) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง Syn. flap about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่ายไปมา
Back to top