ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนที่อยู่เหนือฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนที่อยู่เหนือฐาน*, -ส่วนที่อยู่เหนือฐาน-

ส่วนที่อยู่เหนือฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
superstructure(ซูเพอสทรัค'เชอะ) n. ส่วนที่อยู่เหนือฐาน,โครงสร้างส่วนบน,ส่วนบน, See also: superstructural adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนที่อยู่เหนือฐาน
Back to top