ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งเสียงเชียร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งเสียงเชียร์*, -ส่งเสียงเชียร์-

ส่งเสียงเชียร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheer for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: เชียร์, ให้กำลังใจกับ
on pull for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: ให้กำลังใจ Syn. cheer for
pull for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: ให้กำลังใจ Syn. cheer for, cheer on
root (vi.) ส่งเสียงเชียร์ See also: ปลุกใจ, สนับสนุน Syn. applaud, cheer, support
root for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: ให้กำลังใจ Syn. cheer for, on pull for
cheer (n.) การส่งเสียงเชียร์ Syn. roar, applause, bravo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งเสียงเชียร์
Back to top