ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งเสียงอึกทึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งเสียงอึกทึก*, -ส่งเสียงอึกทึก-

ส่งเสียงอึกทึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
yawp(ยอพ,ยาพ) vi.,n. (การ) ร้องเสียงดัง,ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม,พูดโง่ ๆ และเสียงดัง,, Syn. yaup., See also: yawper
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rambunctious (n.) ส่งเสียงอึกทึก See also: เอะอะโวยวาย, อึกทึกครึกโครม Syn. boisterous, noisy
din in (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down
din into (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down, din in
noisiness (n.) การส่งเสียงอึกทึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งเสียงอึกทึก
Back to top