ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งกลับไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งกลับไป*, -ส่งกลับไป-

ส่งกลับไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
remand (vt.) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย) Syn. incarcerate, send to prison
send to prison (vt.) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย) Syn. incarcerate
by return post (idm.) ส่งกลับไปทันที
feed back (phrv.) ส่งกลับไปยัง
remand (vt.) ส่งกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าเพื่อพิจารณา (ทางกฎหมาย)
return to (phrv.) ส่งกลับไปให้ (บางคน) Syn. restore to
resend (vt.) ส่งกลับไปใหม่ See also: ส่งใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งกลับไป
Back to top