ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สูงเกินไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สูงเกินไป*, -สูงเกินไป-

สูงเกินไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป
exorbitant(อิกซอ'บิเทินทฺ) adj. มากเกินไป,แพงเกินไป,สูงเกินไป.
jump bidn. การประมูลที่ให้ราคาสูงเกินไป
overrate(โอ'เวอะเรท) vt. ตีค่าสูงเกินไป,ประเมินค่าสูงเกินไป
scud(สคัด) vi. วิ่งอย่างรวดเร็ว,ไปอย่างรวดเร็ว,บินอย่างรวดเร็ว,พุ่ง,แล่นปรื้อ, (ลูกธนู) ไปสูงเกินไปและไกลจากเป้า n. การไปอย่างรวดเร็ว,เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว,เมฆฝนที่ลอยปรื้อ, Syn. rush,speed
steep(สทีพ) adj. สูง,ชัน,สูงชัน, (ราคา) สูงเกินไป,สูงลิ่ว,เกินไป. vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,แช่,ทำให้เปียกชุ่ม,อาบ,ทำให้อิ่มตัว,ที่สูงชัน,ความเปียกชุ่ม,ของเหลวที่ใช้จุ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cost an arm and a leg (idm.) ราคาสูงเกินไป
overcall (vi.) เรียกไพ่สูงเกินไป (การเล่นไพ่บริจ)
overcall (vt.) เรียกไพ่สูงเกินไป (การเล่นไพ่บริจ)
overcapacity (n.) การกำหนดต้นทุนสูงเกินไป
overcapitalize (vt.) กำหนดต้นทุนสูงเกินไป
overcapitalized (adj.) ซึ่งกำหนดต้นทุนสูงเกินไป
overrate (vt.) ตีค่าสูงเกินไป Syn. overestimate, overvalue
pay an arm and a leg (idm.) ราคาสูงเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สูงเกินไป
Back to top