ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุมไว้บน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุมไว้บน*, -สุมไว้บน-

สุมไว้บน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile onto (phrv.) สุมไว้บน See also: กองไว้บน Syn. heap on, heap with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุมไว้บน
Back to top