ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สื่อข้อมูล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สื่อข้อมูล*, -สื่อข้อมูล-

สื่อข้อมูล ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
telling (adj.) ที่สื่อข้อมูล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สื่อข้อมูล
Back to top