ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีเหลืองอมชมพู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีเหลืองอมชมพู*, -สีเหลืองอมชมพู-

สีเหลืองอมชมพู ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
peach (adj.) มีสีพีชหรือสีเหลืองอมชมพู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีเหลืองอมชมพู
Back to top