ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งหักล้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งหักล้าง*, -สิ่งหักล้าง-

สิ่งหักล้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
confutation(คอนฟิวเท'เชิน) n. การชี้ให้เห็นว่าผิด,การหักล้าง,สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผิด,สิ่งหักล้าง., See also: confutative adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งหักล้าง
Back to top