ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่เสริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่เสริม*, -สิ่งที่เสริม-

สิ่งที่เสริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
counterpart(เคา'เทอะพาร์ท) n. สำเนา,ของคู่กับ,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,ผู้ที่คล้ายกันมาก,สิ่งที่คล้ายกันมาก, Syn. analogue
English-Thai: Nontri Dictionary
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
synergist (n.) สิ่งที่เสริมกัน See also: ยาที่ออกฤทธิ์เสริมกัน, อวัยวะที่ทำงานร่วมกัน Syn. catalyst

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่เสริม
Back to top