ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่เยาะเย้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่เยาะเย้ย*, -สิ่งที่เยาะเย้ย-

สิ่งที่เยาะเย้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่เยาะเย้ย
Back to top