ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่เป็นอันตราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่เป็นอันตราย*, -สิ่งที่เป็นอันตราย-

สิ่งที่เป็นอันตราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hazard (n.) สิ่งที่เป็นอันตราย Syn. danger, peril, risk Ops. safeguard, safety
ill (n.) สิ่งที่เป็นอันตราย See also: ความยุ่งยาก, ปัญหา
poison (n.) สิ่งที่เป็นอันตราย
war (n.) ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่เป็นอันตราย
Back to top