ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้*, -สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้-

สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
Back to top