ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่บอกเป็นนัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่บอกเป็นนัย*, -สิ่งที่บอกเป็นนัย-

สิ่งที่บอกเป็นนัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่บอกเป็นนัย
Back to top