ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่นำมาแสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่นำมาแสดง*, -สิ่งที่นำมาแสดง-

สิ่งที่นำมาแสดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
show (n.) สิ่งที่นำมาแสดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่นำมาแสดง
Back to top