ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ*, -สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ-

สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
thrill(ธริล) n. สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ. vi.,vt. (ทำให้) ตื่นเต้น,เร้าใจ,เสียวซ่าน,เสียว,เสียวสวาท,ตัวสั่น
thriller(ธริล'เลอะ) n. เรื่องเร้าใจ,เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ผู้ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
Back to top