ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งที่ดีงาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งที่ดีงาม*, -สิ่งที่ดีงาม-

สิ่งที่ดีงาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งที่ดีงาม
Back to top