ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิทธิการเป็นเจ้าของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิทธิการเป็นเจ้าของ*, -สิทธิการเป็นเจ้าของ-

สิทธิการเป็นเจ้าของ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enslave (vt.) ทำให้เป็นทาสและอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของ Syn. capture, subjugate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิทธิการเป็นเจ้าของ
Back to top