ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำคัญน้อยกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำคัญน้อยกว่า*, -สำคัญน้อยกว่า-

สำคัญน้อยกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subordinate (adj.) สำคัญน้อยกว่า Syn. lower, minor
subordinate to (phrv.) ทำให้มีความสำคัญน้อยกว่า See also: ทำให้เป็นรอง (บางสิ่ง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำคัญน้อยกว่า
Back to top