ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง*, -สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง-

สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inauguration (n.) พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ทางการเมือง) See also: สุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง Syn. coronation, enthronement
Inauguration Day (n.) วันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (20 ม.ค.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
Back to top