ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัมผัสเบาๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัมผัสเบาๆ*, -สัมผัสเบาๆ-

สัมผัสเบาๆ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brush (n.) การสัมผัสเบาๆ Syn. touch
chuck under (phrv.) แตะหรือสัมผัสเบาๆ
pet (vt.) ซึ่งสัมผัสเบาๆ อย่างคุ้นเคย (มักกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัมผัสเบาๆ
Back to top