ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัญญาณบอกเหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัญญาณบอกเหตุ*, -สัญญาณบอกเหตุ-

สัญญาณบอกเหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
English-Thai: Nontri Dictionary
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blinker (n.) สัญญาณบอกเหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัญญาณบอกเหตุ
Back to top