ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สังหารหมู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สังหารหมู่*, -สังหารหมู่-

สังหารหมู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage,massacre
English-Thai: Nontri Dictionary
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mow (vi.) สังหารหมู่ See also: ตายเป็นเบือ
slaughter (vt.) สังหารหมู่ See also: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร Syn. annihilate, massacre
pogrom (n.) การสังหารหมู่ (โดยเฉพาะการสังหารพวกยิว)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สังหารหมู่
Back to top