ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะเก็ดดาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะเก็ดดาว*, -สะเก็ดดาว-

สะเก็ดดาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
falling stone (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star
meteoroid (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star, falling stone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะเก็ดดาว
Back to top