ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สวนองุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สวนองุ่น*, -สวนองุ่น-

สวนองุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
graperyn. สวนองุ่น,สถานเพาะองุ่น
vineyard(วิน'เยิร์ด) n. ไม่องุ่น,สวนองุ่น,ที่เพาะเลี้ยงองุ่น,วงการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สวนองุ่น
Back to top