ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สยช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สยช*, -สยช-

สยช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สยช. (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สยช
Back to top