ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมควรได้รับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมควรได้รับ*, -สมควรได้รับ-

สมควรได้รับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
deserve(vt) สมควรได้รับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
call for (phrv.) สมควรได้รับ See also: ควรได้
deserve (vt.) สมควรได้รับ See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve (vi.) สมควรได้รับ See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve of (phrv.) สมควรได้รับจาก
serve one right (idm.) สมควรได้รับโทษ See also: เหมาะสม
deserved (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned, merited
deservedly (adv.) อย่างที่สมควรได้รับ
deserving (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned, merited
due (n.) สิ่งที่สมควรได้รับ
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
earned (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. merited
fringe benefit (n.) สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
laureate (n.) ผู้สมควรได้รับเกียรติยศ
merited (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned
merited (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned
meritoriously (adv.) อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับในสิ่งที่เธอได้
He doesn't deserve itเขาไม่สมควรได้รับมัน
They do deserve the money they getพวกเขาสมควรได้รับเงินที่พวกเขาหาได้
She deserved it!เธอสมควรได้รับมัน
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับสิ่งที่เธอได้
You think you deserve the reward?คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับรางวัลหรือ?
I didn't deserve it, eitherฉันไม่สมควรได้รับมันเช่นกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมควรได้รับ
Back to top