ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนามวงกลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนามวงกลม*, -สนามวงกลม-

สนามวงกลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
velodrome(วี'ละโดรม) n. สนามวงกลมมีกำแพงสำหรับแข่งถีบจักรยาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนามวงกลม
Back to top