ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สถาบัน)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สถาบัน)*, -สถาบัน)-

สถาบัน) ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
expulsion (n.) การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) See also: การไล่ออก (จากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน) Syn. dismissal, ejection, purge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สถาบัน)
Back to top