ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศาสนาชิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศาสนาชิน*, -ศาสนาชิน-

ศาสนาชิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาสนาชินโต (n.) Shintoism Syn. ชินโต
English-Thai: HOPE Dictionary
shinto(ชิน'โท) n. ศาสนาชินโตในญี่ปุ่นยึดหลักการเคารพบูชาบรรพบุรุษ,ศาสนาไหว้เจ้าในญี่ปุ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Shinto (n.) ศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศาสนาชิน
Back to top