ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิ่งด้วยความเร็วสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิ่งด้วยความเร็วสูง*, -วิ่งด้วยความเร็วสูง-

วิ่งด้วยความเร็วสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
sprint(สพรินทฺ) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งเต็มฝีเท้า,วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด,วิ่งแข่ง,ไปด้วยความเร็วสูงสุด,ความเร็วสูงสุดในระยะสั้น., See also: sprinter n.
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) ,ด่านเก็บเงินบำรุงถนน,คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
turnpike (n.) ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิ่งด้วยความเร็วสูง
Back to top