ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้อมด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้อมด้วย*, -ล้อมด้วย-

ล้อมด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
kernel(เคอ'เนิล) n. เนื้อในผลไม้เปลือกแข็ง,เมล็ด,แก่นแท้,แก่นกลาง vt. หุ้มล้อมด้วยเนื้อใน, Syn. seed,nucleus
English-Thai: Nontri Dictionary
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
snow in (phrv.) ล้อมด้วยหิมะ See also: เต็มไปด้วยหิมะ Syn. snow up
snow up (phrv.) ล้อมด้วยหิมะ See also: เต็มไปด้วยหิมะ Syn. snow in
beleaguer (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี
besiege (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี Syn. beleaguer
envelop in (phrv.) ห้อมล้อมด้วย See also: โอบล้อมด้วย Syn. swathe in, wrap in
girdle about (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle around, girdle round
girdle around (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle about, girdle round
girdle round (phrv.) โอบล้อมด้วย See also: ล้อมรอบด้วย Syn. girdle around, girdle round
quadrangle (n.) พื้นที่สี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยตึก Syn. curtilage, courtyard, yard
swarm with (phrv.) ห้อมล้อมด้วย Syn. abound in, abound with, teem with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้อมด้วย
Back to top