ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกองุ่นแห้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกองุ่นแห้ง*, -ลูกองุ่นแห้ง-

ลูกองุ่นแห้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
currant(เคอ'เรินทฺ) n. ลูกเกด,ลูกองุ่นแห้ง,ต้นไม้ของผลไม้ดังกล่าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกองุ่นแห้ง
Back to top