ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำเรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำเรือ*, -ลำเรือ-

ลำเรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
buttock linen. เส้นผ่าขวางของลำเรือ
fore-and-aftadj. ขนานกับลำเรือ หัวและท้ายเรือ,ตามยาวของเรือ
garboard(การ'บอร์ด) n. กระดานปีกโครงลำเรือ
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
inboard(อิน' บอร์ด) -adj. ภายในลำเรือหรือลำเครื่องบิน, ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลาง, ซึ่งมีเครื่องยนต์อยู่ภายในลำเรือ. -adv. ภายในลำเรือหรือลำเครื่องบิน, โดยกำเนิด, โดยธรรมชาติ, Syn. inbred
outboard(เอาทฺ'บอร์ด) adj.,adv. นอกลำ,ติดท้าย. n. เรือติดท้าย,เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outboard motorn. เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
overboard(โอ'เวอะบอร์ด) adv. ตกเรือ,ออกนอกลำเรือ,ลงทะเล,ลงน้ำ
seacock n.ช่องปิดเปิดในลำเรือที่ให้น้ำะเลเข้าได้.
strake(สเทรค) n. แผ่นไม้ขนาบลำเรือ ดาดฟ้า
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ,ขนาดลำเรือ
midship(adj) ตรงกลางเรือ,กลางลำเรือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amidships (adv.) ตรงกลางลำเรือ
amidships (adj.) ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
catamaran (n.) เรือใบที่มีลำเรือสองลำ Syn. double-hulled craft
double-hulled craft (n.) เรือใบที่มีลำเรือสองลำ
fore-and-arf (adj.) ที่ขนานไปกับลำเรือ
futtock (n.) โครงไม้โค้งที่อยู่กลางลำเรือ
inboard (adj.) ซึ่งอยู่ภายในลำเรือหรือเครื่องบิน See also: ซึ่งมีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายใน Syn. inwrought
inwrought (adj.) ซึ่งอยู่ภายในลำเรือหรือเครื่องบิน See also: ซึ่งมีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายใน
overboard (adv.) นอกลำเรือ
thwart (n.) ที่นั่งตามขวางลำเรือ
water level (n.) เส้นบอกระดับน้ำข้างลำเรือ (การแล่นเรือ)
water line (n.) เส้นบอกระดับน้ำข้างลำเรือ (การแล่นเรือ) Syn. water level

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำเรือ
Back to top