ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลาดลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลาดลง*, -ลาดลง-

ลาดลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
geanticlinen. ส่วนของพื้นผิวโลกที่เอียงลาดลงทั้งสองข้าง
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา
gradient(เกร'เดียนทฺ) n. เนินลาด,ทางลาด,ผิวหน้าลาด. adj. ลาดขึ้น,ลาดลง,เหมาะสำหรับการเดิน, Syn. incline,
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง
hade(เฮด) n. มุมระหว่างแนวราบตรงกับแนวเลื่อมมุมยื่น vt. ทำให้ลาดลงจากแนวตรง
sag(แซก) vi.,vt.,n. (การ,ทำให้) จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ย้อยลง,โค้งลง,ลดลง,ลาดลง,ตกลง,ตกท้องช้าง,เอียงข้าง., Syn. bow,droop
English-Thai: Nontri Dictionary
declivity(n) ทางลาดลง,ทางเอียงลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticlinal (adj.) ลาดลงทั้งสองข้างจากแกนกลาง
fastback (n.) ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
shelve down to (phrv.) ค่อยๆ ลาดลง Syn. slope down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลาดลง
Back to top