ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง*, -ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง-

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
poll (vt.) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน Syn. ballot
poll (vi.) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน Syn. ballot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
Back to top