ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องเสียงดัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องเสียงดัง*, -ร้องเสียงดัง-

ร้องเสียงดัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa,hallo,hallow. hollo,holloa,holloo
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
fulminatevi. ร้องด่า,ร้องเสียงดัง,กริ้ว,ฟ้าร้อง,ตำหนิ vt. ทำให้ระเบิด,ร้องด่า.
hurl(เฮิร์ล) vt. ขว้าง,เหวี่ยง,ปา,โยน,สลัด,ดีด,ร้องเสียงดัง vi. ขว้าง (อาวุธ) -n. การขว้าง,การเหวี่ยง, Syn. propel,fling,heave
meow(เมียว,มีเอา') n. เสียงร้องของแมว. vi. ทำหรือร้องเสียงดังกล่าว., Syn. miaow,miaou
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate
roar(รอร์) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) คำราม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเราะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม, Syn. bawl,yell
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
whoop(ฮูพ) n. การร้อง,การกู่ร้อง,การร้องอย่างนกเค้าแมว,เสียงร้องดังกล่าว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่าว interj. คำอุทานดึงดูดความสนใจหรือแสดงความตื่นเต้น หรือเป็นการให้กำลังใจ whooper n. not worth a whoop ไม่มีค่า, Syn. shout
yawp(ยอพ,ยาพ) vi.,n. (การ) ร้องเสียงดัง,ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม,พูดโง่ ๆ และเสียงดัง,, Syn. yaup., See also: yawper
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sing up (phrv.) ร้องเสียงดัง
yawp (vi.) ร้องเสียงดัง See also: ส่งเสียงอึกทึก
cry out (phrv.) ร้องเสียงดัง (เพราะเจ็บปวด, ประหลาดใจฯลฯ) Syn. call out, roar out, shout out
scat (vi.) ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว (เช่น ร้องเพลงแจ๊ส)
bawl (vt.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. shout, yell Ops. whisper
bawl (n.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. yell
squawker (n.) คนที่ร้องเสียงดัง
yawp (n.) การร้องเสียงดัง See also: การส่งเสียงอึกทึก
yawper (n.) ผู้ร้องเสียงดัง See also: ผู้ส่งเสียงอึกทึก
yell (vt.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. shout Ops. whisper
yell (n.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องเสียงดัง
Back to top